БУСАД МЕРЧАНТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

КҮБ буюу ПОС Терминалын үйлчилгээ

КҮБ буюу ПОС Терминалын үйлчилгээ

Голомт банктай төлбөр тооцоог картаар хийх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулан ПОС терминал машиныг   үнэ төлбөргүй авсан иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.