БУСАД ОНЛАЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Данс автоматжуулах үйлчилгээ /Paybill/

Данс автоматжуулах үйлчилгээ /Paybill/

Данс автоматжуулах үйлчилгээнд хамрагдсанаар байгууллага нь үйлчилгээнд хамрагдсан дансанд орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдсэн даруйд гүйлгээний мэдээллийг дотоодын санхүүгийн програмдаа хүлээн авах боломжтой болно.