БУСАД ХАРИЛЦАХ ДАНС

ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

ХАДГАЛАМЖИЙН ХАЙРЦАГ

Монгол Улсын иргэн, гадаадын болон харъяалалгүй иргэн үнэт зүйл /алт, мөнгө, үнэт чулуу болон тэдгээрээр хийсэн эд зүйл, үндэсний болон гадаад валют, төрөл бүрийн бичиг баримт гэх мэт/ болон аливаа хуулийн этгээдийн хөрөнгийг Голомт банкинд хадгалах үйлчилгээ.