КАСТОДИАН БАНК

Хөрөнгийг тань найдвартай хадгалж, өмчлөх эрхийг баталгаажуулах учраас үнэт цаас худалдан авахаас болгоомжлох шаардлагагүй боллоо. Амьдралдаа сэтгэл хангалуун байж, хөрөнгө оруулалтандаа санаа зовохгүй байх боломжийг Голомт Кастодиан танд олгож байна.

 Кастодианы цогц үйлчилгээ:

Үнэт цаасны банкны бүх үйлчилгээг санал болгох учраас та өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тохируулан сонголтоо хийх боломжтой. Таны сэтгэл ханамж бидний ажлын хэмжүүр.

Хүснэгтийг дэлгэрүүлж үзэх...

Үнэт цаас хадгалах

 • Найдвартай хадгалж мэдээллийг нууцлана
 • Өмчлөх эрхийг бүрэн баталгаажуулна
 • Харилцагч бүрийн хөрөнгийг тус тусад нь хадгална
Арилжааны төлбөр тооцоо
 • Төлбөр тооцоог цаг алдалгүй гүйцэтгэнэ
 • Гадаад төлбөрийг SWIFT мессэжээр шуурхай гүйцэтгэнэ
 • Оролцогч талуудтай бодит цагийн горимоор холбогдсон
Хувьцаат компанийн оролцоо
 • Ногдол ашиг хуваарилах
 • Хүүгийн төлбөр
 • Нэмэлт үнэт цаас хуваарилах
 • Төлөөлөн санал өгөх
 • Буцаан татах
 • Хувьцааг хуваах / нэгтгэх
 • Компани нэгдэх
 • Компанийн хуваагдал
 • Компанийн нэр өөрчлөх
 • Эрх хэрэгжүүлэх
 • Эрх хуваарилах
 • Тендер санал
 • Үнэт цаасны хөрвүүлэлт
 • Нэрлэсэн үнэ өөрчлөх
 • IPO/SPO
 • Нэхэмжлэл гаргах
 • Сонголттой ногдол ашиг
 • Буцаан авалт
Орлого цуглуулалт
 • Үнэт цаасны ногдол ашиг, хүү, үндсэн төлбөрийг цуглуулах
 • Харилцагчдад ноогдох орлогыг зөв тооцоолж хуваарилах
 • Татварын тооцоолол, татварын буцаалт дээр дэмжлэг үзүүлэх
 • Хууль эрхзүйн орчны мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
Тайлан мэдээ
 • Хугацааны хоцрогдолгүй шинэчлэгдэх тайлан мэдээлэл
 • Зах зээлийн цаг үеэ олсон судалгаа, мэдээлэл
Мөнгөн хөрөнгийн үйлчилгээ
 • Валютын ханшийн эрсдэлийн менежмент
 • Своп болон форвард хэлцлүүд
 • Валют, төгрөгийн харилцах болон хадгаламжийн үйлчилгээ
 • Үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгийн барьцаат зээл
Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйлчилгээ
 • Сангийн хөрөнгө хадгалалт
 • Сангийн нэгж эрхийн бүртгэл
 • Нэгж эрхийн цэвэр үнэ тооцоололт
 • Тогтмол хүргүүлэх тайлан мэдээ
Хадгаламжийн бичиг (DR)

Дотоодын хувьцаат компанийн хувьд:

 • үнэт цаасны хөрвөх чадвар, арилжааны эрэлт сайжирна
 • олон төрлийн хөрөнгө оруулагчидтай болсноор хяналт сайжирна

Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хувьд:

 • өөрийн зах зээлийн зарчмаар арилжаа, төлбөр тооцоо, үнэт цаасны бусад үйл ажиллагаа хийгдэнэ
 • бага зардлаар үнэт цаасны багцаа тараан байршуулна
 Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр гаргах хадгаламжийн бичиг (DR)-ийн үйлчилгээ:

Гадаадын компаниуд Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр бүртгүүлэх шаардлагагүйгээр өөрсдийн хувьцааг Голомт банкны кастодиан банкинд байршуулснаар тэдгээрт суурилсан хадгаламжийн бичгийг Монголын хөрөнгийн зах зээлд нээлттэй арилжаалах боломжтой болно. Ингэснээр гадаадын компаниуд болон Монголын хөрөнгө оруулагчдын хооронд холбогч гүүр нь болж өгөх болно.

 Гадаадын бирж дээр гаргах хадгаламжийн бичгийн үйлчилгээ:

Гадаад зах зээл дээр хадгаламжийн бичиг гаргах шаардлагыг хангаж буй дотоодын хувьцаат компаниуд нь өөрсдийн хувьцааг Голомт банкны кастодиан банкинд байршуулан хадгалуулснаар, тэдгээр хувьцаандаа суурилсан хадгаламжийн бичгийг гадаад валютаар, гадаадын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалах боломжтой болно. Үүний үр дүнд дотоодын хувьцаат компани харьцангуй хямд зардал, хялбар аргаар гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гарч, гадаадын шинэ хөрөнгө оруулагчдыг татах боломжтой болдгоороо давуу талтай.

 Дотоодын компаниудын хувьд давуу тал:
 • Олон улсын хөрөнгө оруулагчдад Монгол улсыг таниулж сурталчлах
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалт, капиталыг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх
 • Гадаадын бирж дээр хувьцаа, бонд зэрэг үнэт цаасаа шууд бүртгүүлэхээс хямд зардалтай
 • Хувьцаа эзэмшигчдийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, тараан байршуулах, ингэснээр компанийн засаглал сайжрах
 • Монголын хөрөнгийн бирж дээрх арилжааны идэвхийг нэмэгдүүлж, үнэт цаасны ханшид эергээр нөлөөлөх
 • Дотоодын компаниудын үнэт цаасны хөрвөх чадвар сайжрах
 Кастодиан банкны харилцагч болон хөрөнгө оруулагчдын хувьд давуу тал нь:
 • Монгол улсын хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй үнэт цаасанд хөрөнгө оруулснаар өөрийн хөрөнгө оруулалтын багцын тараан байршуулалтыг сайжруулах
 • Хөрөнгө оруулагчдын үндсэн зах зээлийн практикын дагуу үнэт цаасны арилжаа, клиринг, төлбөр тооцооны процессыг гүйцэтгүүлэх
 • Арилжаа болон үнэт цаасны ханшийн мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авах

Холбоо барих:

Парк Плэйс оффисын барилга, Чингисийн гудамж - 24, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол улс

Утас: 7011 1646 /1401/

И-мэйл: custody@golomtbank.com