Зээлийн үйлчилгээ

Зээлийн үйлчилгээ
 • Банкны зээлийн хүртээмжийг бизнес эрхлэгчдэд ойртуулах, хэрэгтэй зүйлд, хэрэгтэй цагт нь хөрөнгө оруулах нь зээлийн зорилго юм.
 • Банк зээл олгохдоо тухайн зээлийн үр ашиг болон нийгэмд үзүүлэх эерэг, сөрөг үр дагаваруудыг байнга харгалзан үздэг.
 • Экспорт нэмэгдүүлэх, импорт орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, эдийн засагт үзүүлэх салбарт зээлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ
 • ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ
Дэлгэрэнгүй
БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
 • Авлага барьцаалсан зээл
 • ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ
 • ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗЭЭЛ
 • “ОЮУ-ТОЛГОЙ” ХХК-ИЙН БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ
 • ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗЭЭЛ
 • ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй
ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • OPIC ”ХАА, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • АХБ ”ХАА, ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • АХБ ”АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • KFW ”ХАА, БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
 • JICA ”ЖДҮ-ИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, БО-ЫГ ХАМГААЛАХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ
Дэлгэрэнгүй
ОВЕРДРАФТ
 • ОВЕРДРАФТ
Дэлгэрэнгүй