БУСАД

ХАРИЛЦАХ ДАНС

ХАРИЛЦАХ ДАНС
ИРГЭДИЙН ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.
More
ЦАЛИНГИЙН ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Гэрээт байгууллагуудын ажилтнуудын цалин болон бусад нэмэлт, урамшуулал тавьж олгох зорилгоор нээх харилцах данс.
More
ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.
More
МАЛЧНЫ ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн.
More
ЭСКРОУ ДАНС

ОНЦЛОГ:

 

  • Банкны харилцагч болж, хүссэн үедээ төлбөр тооцоо хийхэд ашиглах боломжтой хамгийн хялбар бүтээгдэхүүн
More
Харилцах дансны ерөнхий нөхцөл
More