БУСАД ДААТГАЛ

Зээлтэй холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнүүд

Зээлтэй холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнүүд
Орон сууцны зээлийн эрсдэлийн даатгал

Орон сууцны зээл авах үед зээлийн барьцаа болох орон сууцыг, түүнчлэн зээлдэгчдийн амь нас, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг гэнэтийн эрсдэлүүдээс хамгаалах зорилгоор даатгадаг. Даатгуулснаар ипотекийн зээлийн үед барьцаа хөрөнгөнд хохирол учирч санхүүгийн бэрхшээл тулгарах эсвэл зээлдэгч зээлээ эргүүлэн төлөх боломжгүй болох таагүй нөхцөл байдлуудыг санхүүгийн хүндрэл багатайгаар даван гарах боломжтой болдог.

Дэлгэрэнгүй
Автомашины зээлийн тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины зээл авах үед зээлийн барьцаа болох тээврийн хэрэгслийг гэнэтийн эрсдэлүүдээс даатгадаг. Даатгуулснаар зам тээврийн осол, зогсоолд байх болон байрлуулах үед мөргөлдөх, шүргэлцэх гэх мэт түгээмэл эрсдэлүүд учрахад тээврийн хэрэгслийг засварлуулах, засварлах боломжгүй тохиолдолд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлүүлж зээлдэгч нь учирсан хохирлыг санхүүгийн хүндрэл багатай даван гарах боломжтой болдог.

Дэлгэрэнгүй