БУСАД ХАРИЛЦАХ ДАНС

ЦАЛИНГИЙН ХАРИЛЦАХ

ЦАЛИНГИЙН ХАРИЛЦАХ

ОНЦЛОГ:

 

  • Гэрээт байгууллагуудын ажилтнуудын цалин болон бусад нэмэлт, урамшуулал тавьж олгох зорилгоор нээх харилцах данс.

ДАВУУ ТАЛ:

 

  • Бусад харилцах дансны адил өөрийн төлбөр тооцоог хялбар гүйцэтгэх
  • Дотоодын эрхтэй дебит карт ҮНЭГҮЙ авах
  • Цалингаасаа захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээгээр хуримтлал бий болгох
  • Зээл авахад орлого баталгаажилтын нөхцлийг хангуулах