Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

LENDAHAND ”БИЧИЛ, ЖДБ-ИЙГ ДЭМЖИХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Нидерландын Лэндахэнд /LendaHand/ хамтын сангийн эх үүсвэрээр байгаль орчин, нийгэмд ээлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид болон эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготой.