Зээлийн үйлчилгээ ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ХЭДС “АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

ХЭДС “АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛ

Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгч ААН, иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд төслийн зорилго оршино.