ЗЭЭЛИЙН ШУГАМ

Банкаар харилцагчийн шугамын эрхийг урьдчилан тогтоолгосноор бизнесийн болон мөнгөн урсгалын шаардлагатайгаа уялдуулан хүссэн үедээ банкны эх үүсвэртэй болон эх үүсвэргүй санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг хугацаа алдалгүй авах боломжтой болно.

  • Гэрээний хугацааны турш шаардлагатай үедээ зээлээ ашиглаж, буцаан төлж, төлсөн хэмжээгээр эргүүлэн ашиглах уян хатан нөхцөлтэй
  • Санхүүгийн гацалт, хүлээлтэд орохгүй тул бизнесийн боломжийг алдалгүй үйлдвэрлэл үйлчилгээгээ өргөжүүлэх боломж
  • Хугацааны туршид тогтмол хүү, шимтгэл төлөх

12 САР