БИЧИЛ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Орон нутагт бизнес эрхэлж буй  бизнес эрхлэгчдийн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, гэнэтийн санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор олгож буй зээл юм.

  • Аль ч банкны харилцагч авах боломжтой
  • Урт хугацаа
  • Барьцаа хөрөнгийн уян хатан нөхцөл
  • Зээлийн шийдвэр гаргалт материал бүрэн бүрдүүлж өгсөнөөс хойш ажлын 1 өдөрт

24 САР ХҮРТЭЛ