Зээлийн үйлчилгээ БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗЭЭЛ

Богино хугацааны  эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн зээл юм.

  • Бизнесээ өргөжүүлэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийхээ хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломж
  • Эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн татан авах, богино хугацаат санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах
  • Зээлийн хугацааны турш зээлийн хүү тогтмол байна.

36 САР ХҮРТЭЛ