БУСАД БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хадгаламжийн хайрцаг

Хадгаламжийн хайрцаг

Бичиг баримт, үнэт зүйлс, үнэт метал, нөхөн сэргээх эсвэл орлуулах боломжгүй эд зүйлс, мөнгөн хөрөнгө зэргийг гал, усны аюул болон хулгайд алдахаас найдвартай сэргийлэх хамгийн баталгаатай арга зам юм.