БУСАД БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ

Цүнхээр мөнгө хураах үйлчилгээ

Байгууллага, иргэдийн бэлэн мөнгөний орлогыг банкинд аюул осолгүй, цаг алдалгүй хүргэх, хадгалах зорилгоор тухайн байгууллагатай гэрээ хийсний үндсэн дээр хамгаалалт бүхий зориулалтын машинаар тогтоосон цаг, маршрутын дагуу явж мөнгө хураах үйлчилгээ юм