БУСАД ДААТГАЛ Зээлтэй холбоотой даатгалын бүтээгдэхүүнүүд

Автомашины зээлийн тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины зээлийн тээврийн хэрэгслийн даатгал

Автомашины зээл авах үед зээлийн барьцаа болох тээврийн хэрэгслийг гэнэтийн эрсдэлүүдээс даатгадаг. Даатгуулснаар зам тээврийн осол, зогсоолд байх болон байрлуулах үед мөргөлдөх, шүргэлцэх гэх мэт түгээмэл эрсдэлүүд учрахад тээврийн хэрэгслийг засварлуулах, засварлах боломжгүй тохиолдолд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлүүлж зээлдэгч нь учирсан хохирлыг санхүүгийн хүндрэл багатай даван гарах боломжтой болдог.