Гэнэтийн ослын даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал нь даатгуулагчийн эрүүл мэндэд гэнэтийн эрсдэл учрахад холбогдон гарах эмнэлэг, эмчилгээний зардал эсвэл урьдчилан тохиролцсон мөнгөн дүнг нөхөн төлөх нөхцөл бүхий даатгал юм.