SWIFT ШИЛЖҮҮЛЭГ ХҮЛЭЭН АВАХ

Та гадаадаас Голомт банкинд байрших харилцах, хадгаламж, эсвэл картын дансандаа дараах 13 төрлийн валютуудаар шилжүүлэг хүлээн авах боломжтой.

USD - CNY - EUR - JPY - KRW - RUB - GBP - CHF - AUD - CAD - SGD – HKD - PLN

Та гадаадаас өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаас өөр валютаар төлбөр хүлээн авах боломжтой хэдий ч ханшийн эрсдэлд орохгүйн тулд өөрийн эзэмшиж буй дансны валютаар шилжүүлэг хүлээн авахыг зөвлөж байна. Гүйлгээ саатах эрсдэлээс сэргийлж төлбөрийн зориулалт нь үнэн зөв, тодорхой байх ёстойг анхаарна уу.

Нөхцөл

 

Шимтгэл

Бэлнээр олгох болон Хадгаламжийн дансанд оруулахад:

USD

200,000 хүртэл - 0.25%

200,000-с дээш - 0.20%

RUR

1.50%

CNY

0.35%

AUD, CAD

0.60%

SGD

0.50%

Бусад валют

0.30%

Харилцах болон картын дансан оруулахад:

шимтгэлгүй

Гадаадын банкнаас ирсэн шилжүүлгийг буцаахад:

15 ам.доллар