Байгууллагын уян хадгаламж

Байгууллагын уян хадгаламж

Санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрөлтэй санхүүгийн байгууллагуудад зориулсан зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой хугацаатай мөнгөн хадгаламж юм.
 • Валют Төгрөг (MNT)
  Дансны доод үлдэгдэл 1 тэрбум ₮
  Хугацаа 12 сар
  Хүү /жилийн/ 11.5%-13.0%
  Зарлагын нөхцөл Сард 2-4 удаа зарлага гаргах эрхтэй.
  Хадгаламж цуцлах болон зарлага гаргасан дүнд бодох хүү Байршсан хугацаанаас хамааруулан 6.5%-10.7%
  Нэмэлт нөхцөл Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаа сунгах тохиолдолд банкны холбогдох нэгжийн зөвшөөрлөөр нийтэд зарласан хүүг 14% хүртэл нэмэгдүүлж болно.
  • Байгууллагын албан хүсэлт
  • Голомт банкинд харилцах дансгүй байгууллагын хувьд бол харилцах данс нээхэд бүрдүүлэх материалыг нэмэлтээр бүрдүүлнэ.
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  1000000
  2000000000
  0
  10000
  5000000
  1
  12.4
  30
  1
  12
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ