Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл, гаргасан аккредитив, бусад үүрэг

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

2022/12/31 (сая төгрөгөөр)

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1. Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5%-иас хэтрэхгүй)
1.1. Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 31,759 3.87%
1.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт 3,185 0.39%
1.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, зээлийн шугам                15,344 1.87%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20%-иас хэтрэхгүй)
2.1. Банкны хувьцаа эзэмшигчид Авлага, зээл, зээлийн шугам,баталгаа батлан даалт            42,248 5.15%
2.2. Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл, зээлийн шугам, баталгаа батлан даалт                9,411 1.15%
2.3. Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл, зээлийн шугам, баталгаа, батлан даалт, авлага, хувьцаа                19,342 2.36%
 • 0
  100000000
  2000000000
  0
  20.8
  70
  0
  8
  30
  1
  12
  360

  Таны зээлийн тооцоолол

  Сар бүрийн төлбөр (Нийт төлбөр тэнцүү)

  Цалингийн хэмжээ (45%)


  Урьдчилгаа төлбөр

  Зээлийн хэмжээ

 • 10000
  25000000
  2000000000
  10000
  100000
  5000000
  1
  15
  30
  1
  24
  30

  Таны хадгаламжийн тооцоолол

  Таны хадгалсан мөнгө

  Нийт хүү

  Нийт дүн

Валютын ханшийн мэдээ